ANBI gemeente

Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Schipluiden
behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland

 
Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Schipluiden
Telefoonnummer (facultatief): 015-3809700
RSIN/Fiscaal nummer:
Nummer Kamer van Koophandel
002549852
69865248
Website adres: www.protestantschipluiden.nl
E-mail: kerkrentmeesters@protestantschipluiden.nl
Adres: Dorpsstraat 3
Postcode: 2636 CB
Plaats: Schipluiden
Postadres: Dorpsstraat 3
Postcode: 2636 CB
Plaats: Schipluiden
 
De Protestantse Gemeente te Schipluiden is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op Protestantse Gemeente te Schipluiden

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 17 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit 6 leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken.
(ordinatie 11.art. 3)

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota
Klik hier en u vindt u het beleidsplan 2022-2027 van onze Gemeente; Van U is de toekomst.

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
Beide regelingen zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
 
•    Het wekelijks houden van kerkdiensten;
•    Organiseren van maandelijkse Praise avonden;
•    Voorbereidingsgroep voor Vesperdiensten;
•    Evangelisatiecommissie voor het organiseren van zang en  bijzondere,   laagdrempelige kerkdiensten
•    Oecumenische Liturgie Groep voor het organiseren van kerkdiensten met de RK parochie;
•    Verzorgen van kinderoppas tijdens kerkdiensten;
•    Verzorgen van de maandsluiting in woonzorgcentrum Akkerleven;
•    Organiseren van wijkontmoetingsavonden;
•    Bezoekwerk door ouderlingen en wijkteams van gemeenteleden op leeftijd;
•    Onderhouden van pastorale contacten en ondersteuning voor gemeenteleden door de predikant;
•    Verzorgen van Kerkradio voor immobiele mensen en de ouderen;
•    Verzorgen van contact en bezoekwerk bij zieken en de ouderen;
•    Zorgen voor vervoer van de ouderen bij activiteiten;
•    Bloemendienst voor het opvrolijken van de kerk en vervolgens bezorgen van bloemen bij zieken en bijzondere (huwelijks) jubilea;
•    Uitvoeren van kleine klusjes in en om huis voor mensen die dat niet (meer) kunnen door team ‘Help eens een handje’;
•    Zorgen dat de bewoners van woonzorgcentrum Akkerleven deel kunnen nemen aan het huisavondmaal;
•    Wekelijkse ontmoetingsbijeenkomst met koffie, thee en limonade in zaal Het Anker;
•    Gelegenheidscantorij voor het aanleren van liederen;
•    Muziekteams voor het begeleiden van de gemeentezang;
•    Mensen die het geluid regelen van de muziekteams;
•    Bijhouden van website van de Kerk;
•    Uitgeven van het blad ’t Kerkschip;
•    Redactieteam voor weekblad ‘Samen’;
•    Samenstellen van een wekelijkse Zondagsbrief en bezorgen bij de ouderen;
•    Bezorgteam voor het bezorgen van bladen en rouwbriefjes;
•    Kringloopcommissie ten behoeve van financiële opbrengsten en een tweede leven geven aan gebruiksgoederen;
•    Maandelijks ophalen van oud papier;
•    Het onderhouden en in stand houden van drie monumentale gebouwen (Rijksmonumenten);
•    Deelnemen aan de jaarlijkse Open Monumentendag;
•    Bijbelgespreksgroep: Gemeente Groei Groep;
•    Vrouwengespreksgroep Isja;
•    Oecumenische Bijbel gesprekskring Schipluiden;   
•    Jongerengesprek groep over Bijbel en leven: 12+ nevendienst XL;
•    Tijdens de wekelijkse kerkdienst organiseren van kindernevendienst voor basisschoolkinderen;
•    Het geven van geloofsonderwijs (catechisatie);
•    Tijdens de wekelijkse kerkdienst organiseren van aparte nevendienst voor kinderen uit het voorgezet onderwijs, de 12 plussers groep;
•    Een Kerst- en Paasevent organiseren voor de basisschoolkinderen.


Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Jaarrekening 2022 ANBI publicatie

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
 
terug