ANBI diaconie

Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Schipluiden
Telefoonnummer (facultatief): 015-3809095
RSIN/Fiscaal nummer: 824136056
Website adres: www.protestantschipluiden.nl
E-mail: diaconie@protestantschipluiden.nl
Adres: Dorpsstraat 3
Postcode: 2636 CB
Plaats: Schipluiden
Postadres: Dorpsstraat 3
Postcode: 2636 CB
Plaats: Schipluiden
 
De De Protestantse gemeente te Schipluiden is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
 
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op De Protestantse gemeente te Schipluiden.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 17 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van diakenen telt 5 leden en is erantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota
Dit is het beleidsplan 2020-2025 van de diaconie te Schipluiden Diaconie Beleidsplan
 
Beloningsbeleid
De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’. Deze regeling is te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Activiteiten van Diaconie Protestantse Gemeente Schipluiden.
 
 • Avondmaalsdiensten in kerk
 • Zorgen dat bewoners van Akkerleven deel kunnen nemen aan het huisavondmaal
 • Brengen en begeleiden van clienten (verstandelijk beperkten) van 's Heerenloo naar de kerk
 • Verzorgen van Kerkradio voor immobiele mensen en ouderen
 • Onderhoud en controle aansluiten kerkradio
 • Organiseren van koffieochtenden en spelmiddag voor ouderen tijdens de vakantieperiode
 • Zorgen voor vervoer van ouderen bij activiteiten
 • Onderhouden en in stand houden van het Hofje — monumentaal gebouw —Jagerstraat
 • Deelnemen aan de jaarlijkse Open Monumentendag
 • Vergaderingen bijwonen Kerkenraad, Classis, Streekverband de Tien, Schuldhulpmaatje, Diaconaal Platvorm (WMO), Westlandse Vakantieweek Roosevelthuis
 • Verzorgen van de kerst- en paasattentie's
 • Verzorgen en uitdelen stickers vakantiegroet
 • Verzorgen gezamenlijk met de RK kerk versoberingsmaaltijd
 • Kaarten schrijven voor gevangenen
 • Dorcas actie weekend met RK bij AH
 • Jaarlijks bijwonen van de landelijke diaconale dag in Utrecht
 • Organiseren van diaconievergaderingen
 • 2x per jaar vergadering met de zendingscommissie
 • Contacten met mensen die elders in de wereld verantwoordelijk zijn voor een project= Arie en Trix (Egypte) — Kees van Vliet (Yaccuharcaca) —Judith Meelis —van den Berg (plattelandsproject op Sumba) — projecten van Streekverband de Tien
 • Organiseren van een jongeren reis naar Sumba zomer 2015 — activiteiten daarvoor bedenken
 • Bedenken en organiseren van bijzondere collectes bij rampen, 40 dagen tijd
 • Toelichten van projecten, collectes, voor Samen, Kerkblad, zondagsbrief
 • Projecten gaan bezoeken — voedselbank, inpakken bij Dorcas in Andijk - om jongeren te laten kennismaken met de diaconie.
 • Bezoekjes brengen bij zieken of mensen die dat nodig hebben — eenzaamheid
 • Zorgen voor informatie aan gemeente over collectes via beamer, posters
 • Inzamelen van cartridges, mobieltjes en samen met zendingscommissie het wegbrengen van de spullen daarvoor kaarten, postzegels ect.
 • Bezoeken van informatiedagen over 40 dagentijd, WMO contacten met andere diaconieen etc
 • Contacten leggen met KIA, regionaal Protestantse Kerk (dhr van Oisterwijk), SKG, 01K0- credit, PKN
 • Mensen financieel ondersteunen in tijden dat zij het even moeilijk hebben.
 • Beheer eigen organisatie.
 • Verkregen gelden verdelen naar inzicht en actualiteit.

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Klik hier voor de staat van baten en lasten. De kolom Begroting geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder Lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.
terug