Verkiezing ambtsdragers

De volgende personen hebben zich bereid verklaard een ambt op zich te nemen. Als ouderling voor de ouderen mw. Janna van den Berg-Stuij, St. Maartensregtplein 22, (voor tenminste twee jaar) en mw. Marrie van der Burg-Poort, Schouw 65, zal dan haar collega worden. Aria van Leerdam-van Horssen is bereid om een nieuwe periode als diaken te vervullen. Trudi Bouwmeester wil haar ambtstermijn als wijkouderling met twee jaar verlengen. Klaas van Leeuwen is bereid om herverkozen te worden als ouderling, maar dan met de taak van waarnemend ouderling-scriba. Michel Brik is bereid gevonden het penningmeesterschap voor de kerkrentmeesters weer op zich te nemen.
Deze mensen stellen zich verkiesbaar. Waarvoor hartelijk dank! U bent als lid van de gemeente stemgerechtigd en mag bezwaren indienen tegen hun verkiezing. Dit dient schriftelijk te gebeuren, met redenen omkleed en ondertekend, vóór 16 januari 2021. Dit kan via de brievenbus van de kerk, Dorpsstraat 3 (aan de kant van de pastorie) of via de mail van de scriba. Als er geen (geldige) bezwaren worden ingediend, worden de genoemde personen als verkozen beschouwd. De kerkenraad heeft besloten dat één jeugdouderling voldoende is en heeft de vacature laten vervallen. Er wordt nog gezocht naar een ouderling kerkrentmeester.
 
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 12 december
10.00 uur        Ds. Renske Oldeboom

Orde van dienst 


Lees de aangescherpte regels onder het kopje Covid 19. We zitten op 1,5 meter van elkaar met steeds een bank ertussen, zo is er ruimte voor maximaal 66 personen.

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.