Privacyverklaring

Ook de Protestantse Gemeente Schipluiden moet aan deze nieuwe wetgeving voldoen. Dit schrijven is bedoeld om alle gemeenteleden in te lichten over wat er precies verandert. Er wordt eventueel ook iets van u verwacht.
 
Wat is de bedoeling van de AVG?
Heel eenvoudig gezegd, gaat de AVG over de bescherming van privégegevens – ook die van u. Wij bewaren en verwerken allerlei privégegevens. De AVG verplicht ons om verantwoord en verifieerbaar met deze gegevens om te gaan.
 
Precies welke gegevens bewaren wij?
Uw gegevens worden in het ledenbestand bewaard. Het gaat om het volgende:
-        Uw volledige naam;
-        Uw adres en contactgegevens;
-        Uw geboortedatum en geslacht:
-        Uw huwelijksstatus / geregistreerd partnerschap en eventueel (huwelijks)datum;
-        Uw familiegegevens (met kinderen, voor zover zij leden van de gemeente zijn);
-        De aard van uw lidmaatschap (dooplid, gastlid, belijdend lid, etc.)
 
Waarom worden de gegevens bewaard?
De Protestantse Gemeente Schipluiden is, zo luidt onze visie, hecht en toegankelijk. Dit betekent dat wij om elkaar geven en in elkaars vreugde en verdriet willen delen, dat we elkaar in ons geestelijke groeiproces willen bijstaan. Als iemand ziek of jarig is, of een huwelijksjubileum viert, willen de predikant en de wijkouderling dit graag weten. Er is dus een gerechtvaardigd belang bij het bewaren van lidmaatschapsgegevens zodat de kerkenraad kan weten wie haar leden zijn teneinde contact te kunnen onderhouden en te kunnen bijstaan in het geestelijk en zonodig, materieel welzijn.
 
Hoe lang worden de gegevens bewaard?
Voor zolang u lid van onze gemeente bent, en eventueel nog een jaar of twee erna. Dan verdwijnt u uit onze administratie. Volgens de AVG heeft u namelijk ook het recht om “vergeten” te worden. Op uw verzoek moeten wij uw gegevens geheel of gedeeltelijk uit het bestand verwijderen. U kunt uw verzoek indienen via e-mail bij ledenadministratie@protestantschipluiden.nl of per post: Protestantse Gemeente Schipluiden, t.a.v. ledenadministratie, Dorpsstraat 3, 2636 CB Schipluiden.
 
Wat moeten de gemeenteleden doen?
Eenvoudig: U moet akkoord gaan met onze omgang met uw persoonsgegevens. Als u wél akkoord gaat, hoeft u helemaal niets te doen; volgens de AVG wordt uw zwijgen geacht toestemming te zijn. Als u bezwaar heeft, moet u dit aan ons laten weten, en ook aangeven welke gegevens van u wij niet mogen bewaren. U mag vragen uw gegevens in te zien.
 
Wie hebben toegang tot de persoonsgegevens?
Verschillende verwerkers. Onder verwerkers wordt verstaan zij die gebruik maken van persoonsgegevens. Dit zijn bijvoorbeeld degenen die het ledenbestand bijhouden. De predikant en ouderlingen hebben uitsluitend toegang tot gegevens welke het pastoraat betreffen (geboortedatum; doop; belijden; huwelijk, etc.).
Het College van Kerkrentmeesters mag de bijdragen voor de kerk bekijken en verwerken en het College van Diakenen de bijdragen voor de Diakonie en de gegevens die noodzakelijk zijn voor de beoordeling van hulpvragen.
De Zendingscommissie bezit uw persoonsgegevens wanneer u zelf hebt aangegeven periodieke giften over te zullen maken aan de Zending.
Verder beschikken wijkteamleden over persoonsgegevens van de hen toebedeelde wijk (NAW-gegevens en geboortedata). Hetzelfde geldt voor de Bloemendienst; de bezorgers van nieuwsbrieven (eventueel ook e mailadressen wanneer u die zelf hebt verstrekt); het verjaardagsfonds – ieder beperkt tot zijn/haar kerkelijke werkterrein.
 
Hoe gaat men met de persoonsgegevens om?
Als een externe partij die niet rechtstreeks onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Gemeente Schipluiden valt, opdracht krijgt om uw persoonsgegevens te verwerken, dan wordt met deze een verwerkersovereenkomst gesloten. Zij moeten beloven om alles geheim te houden en niet verder te gaan dan de opdracht aan hen strekt. De gegevens staan zowiezo op een beveiligd computerbestand opgeslagen waartoe toegang alleen met een wachtwoord mogelijk is.
terug