Onze kerkenraad

Ini Dijkshoorn is tijdens de vergadering van 25 oktober 2022 bevestigd als diakonaal rentmeester, dus als diaken zonder lid te worden van de kerkenraad. Vanaf zondag 13 november 2022 wordt het Heilig Avondmaal weer aan de tafel gevierd, met een nieuw 'dienblad' met kleine bekertjes – vanaf 12 februari 2023 komt daar een schaal bij voor het ophalen van de lege bekertjes. Op 20 november 2022, Zondag Voleinding, werden de overledenen van het afgelopen jaar herdacht. De nabestaanden kregen het kruisje van het bord mee naar huis, samen met een roos. Leopold Scholtz wordt volgend jaar nog een keer herdacht.

Over de ambtsdragers: van Marjan Kneppers is afscheid genomen in de dienst van 29 januari 2023. Dick Bleeker blijft nog tot eind april aan als oudering-kerkrentmeester. De ouderlingen Marrie v.d. Burg tekent 2 jaar bij, Janna v.d. Berg en Marijke van Leeuwen blijven nog 1 jaar. Daniel treedt af als jeugdouderling en wordt voorzitter van diaconie. Omdat Leopold helaas overleden is, moet er een ouderling zijn plaats innemen in het moderamen. De ouderlingen hebben besloten om bij toerbeurt aan de moderamenvergaderingen deel te nemen. De kerkrentmeesters hebben weer veel werkzaamheden voorbereid/verricht aan en rond kerk en bijgebouwen, er is altijd werk aan de winkel!

We hebben nog steeds heel wat vacatures in de kerkenraad: een secretaris kerkrentmeester, een scriba, een jeugdouderling en 2 wijkouderlingen. Versterking is dus dringend nodig! De dienstroosters van de ambtsdragers worden regelmatig besproken en waar nodig wordt er een en ander aangepast/geruild. De Wijkontmoetingen die we in oktober en november gehouden hebben bij diverse gemeenteleden thuis waren erg geslaagd. Er zijn veel gemeenteleden gekomen, fijn dat het zo gewaardeerd wordt! We hebben de afgelopen maanden aardig wat bijzondere diensten gehad.

We blijven zoeken naar een nieuwe en permanente locatie voor de kringloopmarkt en voeren regelmatig overleg met de gemeente over de huidige locatie (Jeugdhuis). Tijdens een clubavond zijn we met jongeren in gesprek gegaan. Ze konden hun mening geven over de invulling van de kerkdienst. We houden de activiteiten voor de jeugd scherp in de gaten! Het beleidsplan staat nu op onze website onder het kopje 'contact en wie zijn wij'. Er worden door de kerkenraad regelmatig kaarten geschreven naar onder andere zieke/geopereerde gemeenteleden.

Er worden diverse activiteiten georganiseerd: vastenwandelingen, walking dinner (op zaterdag 4 februari was een succes en voor herhaling vatbaar!), jeugdclubs, paaschallenge komt weer, de paasgroetenactie en versoberingslunch op 21 maart. Kortom: we hebben een kerkenraad die zich met wel zeer afwisselende zaken bezighoudt!

Wilt u ons team komen versterken? U kunt zich altijd nog aanmelden, bij de predikant of een van de kerkenraadsleden! Ook als u nog wat meer informatie wilt over de werkzaamheden kunt u bij hen terecht.
 
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 26 maart 2023
10.00 uur  
Ds. E. Dibbets-van der Roest
Jubileumviering m.m.v. Cantorij
Orde van dienst, volgt nog

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.