Nieuwe ambtsdragers

We zijn blij u te kunnen meedelen dat het echtpaar Daniël en Esther Booms-Buitenhuis zich verkiesbaar stelt als nieuwe jeugdouderling. Eventuele bezwaren tegen hun benoeming kunt u met redenen omkleed schriftelijk en ondertekend kenbaar maken via het mailadres van de scriba (scriba@protestantschipluiden.nl) of de brievenbus van de kerk, Dorpsstraat 3. U heeft hiervoor de tijd tot en met 20 maart a.s. We hopen hen binnenkort te kunnen bevestigen samen met Marijke van Leeuwen en Marjan Kneppers als wijkouderling. De taken van de scriba worden tijdelijk waargenomen door diverse mensen in de kerkenraad. Het mailadres wordt momenteel beheerd door Klaas van Leeuwen. Bij toerbeurt zullen kerkenraadsleden het verslag maken van de vergaderingen. De website wordt nog door Martine v.d. Bos bijgehouden. Het is een noodoplossing. Ben jij degene die ons uit de nood helpt?
terug

Viering Dorpskerk

24 oktober 2021
10.00 uur
Ds. Erika Dibbets-van der Roest

Geen maximum aan kerkbezoekers, er wordt wel geventileerd tijdens de viering

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.