Kerk-zijn moeten we met elkaar doen!

Kerkenraad
2x Ouderling Kerkrentmeesters
2x Jeugdouderlingen
1x Diaken (met financiële interesse)
Overige vacatures
Penningmeester (voor het college Kerkrentmeesters)
Preekvoorziener
Beheerder van de Website en Facebook
Leiding voor de 12+ groep
Voorbereiders voor Bijzondere Vieringen

“Nee hoor, dat is niks voor mij...”
Weet je dat zeker? Je kunt zoveel meer dan je denkt! Dit is een mooie kans om je eigen talenten uit te gaan proberen.
De ambten voor de kerkenraad en de overige vacatures zijn op allerlei manieren in te vullen, denk bijvoorbeeld aan een ‘duo-baan’. Informatie over de inhoud van de verschillende ambten zijn te vinden op: www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk. Maar je kunt ook de ouderlingen en diakenen benaderen, zij vertellen graag over het werk wat zij doen. 

Wij vragen u en jou een opgave van namen en adressen van personen die jullie geschikt achten voor één van de voornoemde vacatures.
Kijk niet alleen naar een ander, zet gerust jouw of uw eigen naam op het formulier!

In de hal van de kerk staat een bus waar de ingevulde formulieren in gedeponeerd kunnen worden maar een mail naar scriba@protestantschipluiden.nl is ook prima. De formulieren kunnen tot 26 november a.s. worden ingeleverd.
 
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 31 oktober
10.00 uur        Ds. E. Dibbets-van der Roest
17.00 uur        Pastor C. Stok, Taizé viering
 
Dorpskerk, woensdag 3 november
19.30 uur        Ds. E. Dibbets-van der Roest, Dankstond

Geen maximum aan kerkbezoekers, er wordt wel geventileerd tijdens de viering

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.