Kerk-zijn moeten we met elkaar doen!

Kerkenraad
2x Ouderling Kerkrentmeesters
2x Jeugdouderlingen
1x Diaken (met financiële interesse)
Overige vacatures
Penningmeester (voor het college Kerkrentmeesters)
Preekvoorziener
Beheerder van de Website en Facebook
Leiding voor de 12+ groep
Voorbereiders voor Bijzondere Vieringen

“Nee hoor, dat is niks voor mij...”
Weet je dat zeker? Je kunt zoveel meer dan je denkt! Dit is een mooie kans om je eigen talenten uit te gaan proberen.
De ambten voor de kerkenraad en de overige vacatures zijn op allerlei manieren in te vullen, denk bijvoorbeeld aan een ‘duo-baan’. Informatie over de inhoud van de verschillende ambten zijn te vinden op: www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk. Maar je kunt ook de ouderlingen en diakenen benaderen, zij vertellen graag over het werk wat zij doen. 

Wij vragen u en jou een opgave van namen en adressen van personen die jullie geschikt achten voor één van de voornoemde vacatures.
Kijk niet alleen naar een ander, zet gerust jouw of uw eigen naam op het formulier!

In de hal van de kerk staat een bus waar de ingevulde formulieren in gedeponeerd kunnen worden maar een mail naar scriba@protestantschipluiden.nl is ook prima. De formulieren kunnen tot 26 november a.s. worden ingeleverd.
 
terug

Dorpskerk

Zondag 12 juli 2020 om 10.00 uur       
Ds. H. Zeeman uit 's Gravenzande
te beluisteren via de Kerkomroep

Kerkomroep, klik hier
Orde van dienst 12 juli 2020, klik  
  
Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.